HUISHOUDELIJK REGLEMENT GTT(tennis)-GPTT

ALGEMEEN

Wij hebben als doel de recreatieve en competitieve sport te bevorderen en dit op basis van fun en fair play.

Onze totaalclub is toegankelijk voor leden, niet leden, en daarmee gaat men ook direct akkoord met de voorwaarden die in het huishoudelijk reglement zijn opgenomen.

Wij dragen clubgeest, fair play en respect, goede omgangsvormen en normen hoog in het vaandel.

Wij vinden het daarom van groot belang dat onze leden en ook niet leden die komen spelen of op bezoek komen zich beleefd en sportief gedragen en dit zowel op onze tennisvelden, padelvelden, maar ook daarbuiten. Dit, om onze goede naam te behouden, te versterken en op deze wijze onze club naar waarde te dragen.

Wij streven ernaar om een goed imago naar buiten te dragen, zowel naar andere sportclubs, buren, gemeente en aanverwanten. Overmatig lawaai dient vermeden te worden, evenals vandalisme.

Probeer ook uw auto netjes en goed te parkeren op onze parking of desnoods ordelijk langs de oprijlaan zodat dit niet voor overlast zorgt bij de buren of andere leden.

Komt u met de fiets zet deze dan netjes weg. Wildplassen is sowieso uit den boze. Behandel ook ons materiaal met de nodige zorg. Hierbij horen sportfaciliteiten of het randgebeuren als kleedkamers, toiletten, clubhuis, de mooie groene natuur,…

Alle afval, sigarettenpeuken dienen in bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden. Denk aan uw club, zodat deze netjes en proper blijft voor eenieder.

Ouders hebben ook de verantwoordelijke taak om hun kroost in de gaten te houden voor hun gedrag.

Ook dit is belangrijk. Wij zijn zelf ook jong geweest, maar uiteraard zijn er ook regels en gedragingen voor hen. Iedereen moet ongestoord zijn of haar hobby kunnen uitoefenen of in alle rust van een glaasje kunnen genieten op het terras of in de cafetaria.

“Samen gezellig tennis en padel spelen op de club” is onze clubslogan. Hierbij wensen we de beste contacten te onderhouden met buren, gemeente en andere clubs en daarvoor zal elk lid of bezoeker zijn/haar steentje moeten bijdragen!

SPECIFIEK M.B.T. HET PADELSPEL

 1. Indien spelers niet opdagen op hun gereserveerd terrein mogen andere spelers dit terrein innemen na 15 minuten wachttijd.
 2. Verlaat tijdig het terrein voor de spelers, die na je komen. Iedereen wil graag op tijd beginnen. Uit respect voor de buren stopt iedereen om 22.00 uur stipt!
 3. Het spel wordt eerlijk en sportief gespeeld: ongepaste en luide uitlatingen zijn niet toegelaten.
 4. Het opwarmen tegen het glas is niet toegelaten.
 5. Indien meerdere activiteiten achter mekaar gepland staan op eenzelfde terrein, dan gelden volgende prioriteiten: uitgelopen interclubwedstrijden en tornooien hebben voorrang op het vrije spel.
 6. Groepsreservaties dienen minimum 3 weken vooraf  bij het bestuur worden aangevraagd. Het bestuur bepaalt onder welke voorwaarden de terreinen vrijgegeven kunnen worden.
 7. Al het ter beschikking gestelde materiaal en de infrastructuur moet met de nodige zorg behandeld worden. Het bestuur kan steeds een aangepaste sanctie uitspreken bij opzettelijk toegebrachte beschadigingen.
 8. Bij een (e-mail)adresverandering breng je zo snel mogelijk de club op de hoogte.
 9. Elke speler, aangesloten bij Tennis Vlaanderen, is verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid: dit ieder seizoen vanaf 1 april tot 30 maart van het volgende jaar.
 10. In het geval er zich een kwetsuur of ongeval voordoet tijdens het (vrij)spel of de training, breng je de secretaris hiervan zo vlug mogelijk op de hoogte.
 11. GPT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, noch voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rond het clubhuis, noch op de terreinen en de parking.
 12. Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.
 13. Een aangesloten lid kan door het bestuur worden uitgeslotenuit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden door het bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman.
 14. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s).
  In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.
 15. Bij overtredingen van dit reglement, kan het bestuur, zonder hiervoor een motivatie te moeten geven, aangepaste sancties treffen.
  Eventueel kan het bestuur oordelen om het betreffende lid tijdelijk of definitief te schorsen.